OULUN POHJOISMAINEN SARJAKUVAKILPAILU 2015 /
THE OULU NORDIC COMICS COMPETITION 2015 /
ULEÅBORG NORDISKA SERIETÄVLING 2015

OULUN POHJOISMAINEN SARJAKUVAKILPAILU 2015

TEEMA: KAUHU

Oulun pohjoismaisessa sarjakuvakilpailussa etsitään uusia sarjakuvia kauhu-teemalla. Kilpailu on avoin kaikille pohjoismaisille ja baltialaisille sekä näissä maissa asuville piirtäjille ja käsikirjoittajille. Kilpailutöistä kootaan suomenkielinen albumi, joka julkaistaan Oulun sarjakuvafestivaaleilla 2015. Voittajatyöt valitaan kansainvälisen ammattilaisraadin toimesta.

Palkinnot

1. palkinto: 2500 euroa
2. palkinto: 1000 euroa
3. palkinto: 500 euroa

Osallistumissäännöt

Sarjakuvien aihe on kisateeman sisällä vapaa, ja työt voivat olla sekä värillisiä että mustavalkoisia. Kilpailuun voi osallistua joko novellisarjakuvilla (8-20 sivua) tai strippisarjakuvilla (20-40 strippiä). Töiden tulee olla ennen julkaisemattomia (huom! myös internetissä). Kilpailuun saa osallistua usealla työllä.

Toteutuskieli tulee olla joku alueen virallisista kielistä, esim. englantia voi käyttää vain mahdollisena tehokeinona. Töiden mukaan tulee kuitenkin liittää englanninkieliset raakakäännökset tuomaroinnin helpottamiseksi.

Kilpailutyöt toimitetaan painokelpoisina (300 dpi) valmiiksi taitettuina PDF-tiedostoina. Huom! Kilpailusta julkaistava albumi on B5-kokoinen.

Valmiit sarjakuvat ja niiden käännökset toimitetaan joko sähköpostitse osoitteeseen kilpailu@sarjakuvafestivaalit.fi tai CD-R:lle/muistitikulle kopioituna osoitteeseen:

Oulun sarjakuvakeskus
Oulun pohjoismainen sarjakuvakilpailu
PL 42
90015 Oulun kaupunki

Kilpailun deadline on 14.8.2015 (viimeisen päivän postileima riittää). Jos sähköpostin lähettämisessä on ongelmia, ilmoittakaa siitä ennen kilpailun deadlinea.

Oulun pohjoismainen sarjakuvakilpailu jatkaa aiemmin Kemin kansainvälisten sarjakuvapäivien yhteydessä järjestettyä kilpailua.


THE OULU NORDIC COMICS COMPETITION 2015

THEME: HORROR

In 2015 the Oulu Nordic Comics Competition is looking for new comics based on the theme Horror. The competition is open to all Nordic and Baltic comic artists and also to artists currently living in those countries. The competition will also produce a Finnish-language anthology from the comics and publish it at the Oulu Comics Festival 2015. The winners will be selected by an international judging panel.

Prizes

1st prize: 2500 euros
2nd prize: 1000 euros
3rd prize: 500 euros

Competition rules

Within the competition genre the story subjects are unlimited, and the comics can be both in colour an in BW. You can take part with either the short story (8-20 pages) or comic strip format (20-40 strips). The works have to be previously unpublished, including as webcomics or comics blogs. You can submit several stories to the competition.

The comics can only be in the Nordic or Baltic languages, e.g. English can be used only for limited effect. For the benefit of the judging process, though, you should attach a basic English translation to your submission.

The comics have to be submitted as print-quality (300 dpi) PDF files. Note! The ensuing anthology will be in the B5 format.

The finished comics and their translations can be submitted either by email to the address kilpailu@sarjakuvafestivaalit.fi or copied onto a CD-R/USB stick and mailed to:

Oulun sarjakuvakeskus
Oulu Nordic Comics Competition
PL 42
90015 Oulun kaupunki
Finland

The submission deadline is 14th August 2015 (stamp date of the last submission day will suffice).

If there is problems with email, inform us about it before the deadline.

The Oulu Nordic Comics Competition continues the tradition of the annual competition held by the Kemi Arctic Comics Festival.


ULEÅBORGS NORDISKA SERIETÄVLING 2015

TEMA: SKRÄCK

I Uleåborgs nordiska serietävling sökes det år 2015 nya serier. Tävlingen är öppen för alla nordiska och baltiska, samt i dessa länder bosatta tecknare och författare. Tävlingsbidragen samlas till ett finskspråkigt album som publiceras den 2015 på Uleåborgs Seriefestival.

Pris

1. pris: 2500 euro
2. pris: 1000 euro
3. pris: 500 euro

Regler för deltagande

Ämnet fritt inom tävlingstemat. Tävlingsbidragen får vara i färg eller svartvitt. Du kan delta i tävlingen med någondera en serienovell (8-20 sidor) eller stripserier (20-40 strippar). Arbeten måste vara tidigare opublicerade (obs! också på internet). Man kan delta i tävlingen med flera bidrag.

Originalspråket måste vara något av tävlingsområdets oficiella språk, t.ex. engelska får användas endast som en effekt. Med tävlingsbidragen bör ändå bifogas också en engelskspråkig råöversättning för att underlätta bedömningen.

Tävlingsbidragen bör levereras som tryckbara (300 dpi) och färdigt layoutade pdf-filer. Obs! Albumet som publiceras i samband med tävlingen är av storlek B5.

Färdiga serier och deras översättningar bör levereras nångondera per e-post till addressen: kilpailu@sarjakuvafestivaalit.fi eller kopierade till CD-R/ minnesticka till addressen:

Oulun sarjakuvakeskus
Uleåborg nordiska serietävling
PL 42
90015 Oulun kaupunki
Finland

Tävlingens deadline är den 14.8.2015 (sista tävlingsdatumets poststämpel räcker).

Uleåborgs nordiska serietävling återupptar tävlingen som tidigare hållits i samband med Kemis internationella seriedagar.